دافغان ملت ملي مترقي ګوند


 Afghanistan Social Democratic Party

Home Manifesto History Policy President Journal News & Events Articles Renowned Figures Photos Contact Us
د ګوندمرامنامه  دګوند تاریخچه زمونږ دریځ لیکنې دا فغان ملت نومیالي دګوند مشر انځورونه خبرونه او غونډې مونږ سره اړیکې د ګوند اخبار کورپاڼه

ډاونلوډ

Journal No.

ګڼه

شمیره


Journal No. 1

اوله ګڼه

1


Journal No. 2

دویمه ګڼه

2


Journal No. 3

دریمه ګڼه

3


Journal No. 4

څلورمه ګڼه

4


Journal No. 5

پینځمه ګڼه

5


Journal No. 6

شپږمه ګڼه

6


Journal No. 7

اوومه ګڼه

7

د افغان ملت ملي جریده

نوې چاپ شوې ګڼه

afghanmillat6.pdf afghanmillat1.pdf afghanmillat2.pdf afghanmillat3.pdf afghanmillat4.pdf afghanmillat5.pdf afghanmillat6.pdf

د افغان ملت ملي جریدې نشر شوې ګڼې

 Afghan Millat Published Journals